Josip Knežević

Postnatural
3D animacija, 2020.

Koncept rada sadržan je u pretpostavci da u post apokaliptičnom svijetu, iz tehnoloških ostataka i otpadnog materijala (smeća), dolazi do formiranja novih vrsta života. Te vrste nalikuju na biljke, sastavljene od nagomilanog tehnološkog otpada. Spekulativnim pristupom, autor preispituje (ne)moguće budućnosti i (ne)mogući utjecaj otpada i tehnologije na prirodni svijet i obrnuto.

Josip Knežević godine 2020. završio je preddiplomski studij Likovne pedagogije modula Grafika na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Iste godine nastavlja diplomski studij Novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je izlagao na skupnim izložbama u Rijeci, Zagrebu i Puli, a umjetnički interes ponajviše pronalazi u video-animaciji te digitalnoj montaži.